GDTH - VNEN số 3: Vai trò và trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án của các cấp, đơn vị.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Dự án, ban hành theo chức năng, quyền hạn được giao bao gồm:  Hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách và triển khai thực hiện; Phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch đấu thầu và Kế hoạch tài chính của Dự án; Hướng dẫn, giám sát và đánh giá việc thực hiện Dự án; Tổ chức định kỳ kiểm tra, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Dự án; Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ngân hàng thế giới tình hình thực hiện Dự án, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Ban Quản lí Dự án trung ương (BQLDATƯ)

 chịu trách nhiệm chung trong việc hướng dẫn, quản lý, điều hành và điều phối dự án. Gồm các hoạt động: Triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án VNEN theo đúng mục đích, nội dung, tiến trình đã được Chính phủ phê duyệt; Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch hoạt động năm của Dự án VNEN;  Đánh giá tiến trình hoạt động và kết quả thực hiện Dự án VNEN;  Định kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chính phủ và Nhà tài trợ theo đúng quy định hiện hành; Tổng hợp các đề nghị về việc điều chỉnh nội dung hoạt động, tiến độ triển khai Dự án VNEN để trình Bộ trưởng, các cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền và Nhà tài trợ xem xét, quyết định; Phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước, huy động các cơ quan liên quan thuộc Bộ Giaó dục và Đào tạo tham gia thực hiện Dự án VNEN.

Các thành viên thuộc các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn trong các hoạt động của Dự án có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; Phối hợp với Nhà tài trợ và các Bộ, Ngành có liên quan trong việc đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề nảy sinh ngoài thẩm quyền xử lý của BQLDATƯ; Trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày của Dự án; hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai hoạt động theo đúng các quy định về nội dung và tiến độ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về các quyết định của mình; Đại diện cho Bộ Giaó dục và Đào tạo tham gia các quan hệ pháp luật, các quan hệ với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan và với Nhà tài trợ trong phạm vi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền; làm đầu mối cho Bộ và các cơ quan tham gia Dự án quan hệ với Nhà tài trợ trong quá trình thực hiện Dự án.

Xây dựng Kế hoạch hoạt động tổng thể và Kế hoạch hoạt động năm, quý trình các Bộ có liên quan và Nhà tài trợ thông qua Kế hoạch chỉ ra nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, phương tiện thực hiện (tài chính, nguồn nhân lực và các phương tiện khác), địa điểm thực hiện, kết quả dự kiến; xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đối ứng hàng năm theo cơ chế tài chính trong nước; Làm các thủ tục rút vốn theo tiến độ thực hiện kế hoạch; Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Nhà tài trợ điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Dự án, đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu, đối tượng, tiến độ và nội dung trong kế hoạch; giải quyết các bất đồng về mặt kỹ thuật giữa các đơn vị tham gia thực hiện Dự án (nếu có); Căn cứ vào các quy định đã được thoả thuận, xác định điều khoản tham chiếu cho các chức danh trong Văn phòng Dự án VNEN; tổ chức tuyển chọn nhân viên hợp đồng (bao gồm cả chuyên gia tư vấn quốc tế, trong nước và cấp tỉnh) làm việc cho Dự án theo sự uỷ quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định hiện hành.


Trẻ tiểu học vùng cao bán trú tại trường

Chuẩn bị yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động của Dự án; tổ chức đấu thầu, tuyển chọn nhà thầu theo đúng các quy định của Nhà tài trợ và của Chính phủ; chuẩn bị và ký kết các hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng đã được ký kết; giám sát bên liên quan thực hiện nghĩa vụ nêu trong hợp đồng; Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách, tài sản và kế toán - quyết toán đối với đơn vị dự toán-kế toán cấp 2; Phát hiện các trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung Dự án VNEN; chuẩn bị các tài liệu cần thiết và làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn, giám sát và giúp đỡ các đơn vị hưởng lợi hoạt động theo kế hoạch điều hành chung của Dự án VNEN.

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án như quy định tại Quy chế "Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức" ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ và các yêu cầu của Nhà tài trợ về báo cáo tài chính, kiểm toán (Báo cáo định kỳ hàng tháng vào ngày 15 tháng sau; Báo cáo định kỳ hàng quý vào ngày 30 các tháng 4, 7, 10 và tháng 01 năm sau; Báo cáo tài chính và báo cáo năm vào ngày 15 tháng 01 của năm sau; Báo cáo đột xuất và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên và Nhà tài trợ); Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động giám sát sự tuân thủ, về kết quả thực hiện và báo cáo của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập; Tổ chức thực hiện các quyết định và chịu sự giám sát, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Thực hiện những nhiệm vụ khác có liên quan tới khuôn khổ Dự án VNEN do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Bàn giao các sản phẩm đã hoàn thành của Dự án cho đơn vị tiếp nhận theo quyết định của Bộ trưởng; Hàng năm, vào thời điểm lập, trình và xét duyệt dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch vốn đối ứng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ngân sách nhà nước trình phê duyệt theo quy định.

Chuyển kinh phí và thanh toán cho các tỉnh ưu tiên 1&2 và các trường Nhóm ưu tiên 3; Hướng dẫn các trường thuộc nhóm ưu tiên 3 chuẩn bị báo cáo tài chính, cân đối tài khoản và thực hiện các nghiệp vụ kế toán; Yêu cầu chuyên gia kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán nội bộ tại các trường được chọn; Công khai các thông tin liên quan đến tài chính, đấu thầu và tiến độ thực hiện trên trang web của Dự án và các phương tiện thông tin phù hợp.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo/Ban chỉ đạo cấp tỉnh

Là đầu mối, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Dự án. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Ban quản lý Dự án VNEN cấp tỉnh để theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Dự án; Tập hợp số liệu, tổng hợp báo cáo từ các trường tham gia Dự án và báo cáo định kỳ về  tình hình thực hiện Dự án cho UBND tỉnh và Ban Quản lí Dự án trung ương; Chỉ đạo các trường VNEN đảm bảo và tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá quy định trong Dự án.

4. Ban Quản lí Dự án VNEN cấp tỉnh

          Nhóm ưu tiên 1 và 2

Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án VNEN trên địa bàn; Đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân Dự án VNEN của Tỉnh và các trường; Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách, tài sản và kế toán - quyết toán; Xây dựng mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng thương mại, Kho bạc địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh quyết toán và dòng vốn được lưu thông nhanh chóng; Giám sát công tác đấu thầu về mua sắm hàng hoá, sửa chữa nhỏ các lớp học và tuyển nhân viên hỗ trợ giáo viên (nếu có) ở các trường; hướng dẫn các trường hoạt động tăng cường Tiếng Việt và hoạt động phát triển cộng đồng; Hướng dẫn, giám sát và đánh giá hoạt động tập huấn, bồi dưỡng tại các cụm trường; Điều chỉnh nội dung hoạt động cho phù hợp và hiệu quả sư phạm của địa phương; Thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ tính tuân thủ công tác thực hiện dự án tại các trường trong tỉnh theo cơ chế giám sát do Dự án quy định;
Hàng năm, kí Thoả thuận kinh phí với Ban Quản lí Dự án trung ương và các trường VNEN trong tỉnh. Bản thỏa thuận này nêu rõ nhiệm vụ của các bên tham gia, kế hoạch thực hiện, kế hoạch đấu thầu và kế hoạch tài chính của mỗi trường tham gia; Chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện và sự tuân thủ của các trường trong tỉnh về việc sử dụng Quỹ I, Quỹ II và tập huấn hè (có sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn VNEN cấp tỉnh); Chuyển và thanh toán kinh phí cho các trường; Hướng dẫn các trường chuẩn bị báo cáo tài chính, cân đối tài khoản và thực hiện các nghiệp vụ kế toán; Tổ chức tập huấn triển khai Quỹ hỗ trợ và tập huấn tài chính, đấu thầu cho các trường tham gia Dự án; Hỗ trợ Ban Quản lí Dự án trung ương tổ chức tập huấn giáo viên theo cụm tỉnh vào dịp hè. Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát chất lượng các lớp tập huấn tại các trường tham gia dự án;

Cung cấp sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đáp ứng yêu cầu cho vị trí chuyên gia tư vấn VNEN và tư vấn sư phạm cấp tỉnh để Ban Quản lí Dự án trung ương  tiến hành tuyển chọn. Ký hợp đồng và quản lý, giám sát quá trình làm việc của các tư vấn này tại địa phương; Tăng cường hoạt động truyền thông về Dự án; Thường xuyên và có kế hoạch đánh giá tác động Dự án;


Trường Tiểu học Nam Thanh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2013

Chủ động đề xuất với Ban Quản lí Dự án trung ương để mở rộng mô hình theo khả năng và nhu cầu của địa phương; Định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện Dự án VNEN về Ban Quản lí Dự án trung ương theo các mẫu nêu trong Phụ lục 4, Chương IV của Sổ tay này hoặc báo cáo đột xuất không định kỳ theo yêu cầu Ban Quản lí Dự án trung ương; Công khai các thông tin liên quan đến tài chính và tiến độ thực hiện trên trang web của Dự án và các phương tiện thông tin phù hợp.

5. Kho bạc nhà nước

Thực hiện chức năng kiểm soát chi và giải ngân vốn đối ứng của Dự án; Định kỳ thực hiện việc đối chiếu, xác nhận tình hình sử dụng vốn đối ứng với các đơn vị sử dụng kinh phí của Dự án.

6. Ngân hàng phục vụ

Thực hiện chức năng giải ngân vốn viện trợ của Dự án qua tài khoản chỉ định tại cấp trung ương và các tài khoản tiền gửi tại các cấp địa phương; Mở tài khoản riêng để theo dõi lãi phát sinh từ tài khoản vốn viện trợ để thanh toán phí ngân hàng; Thực hiện đối chiếu tình hình sử dụng vốn viện trợ và cung cấp sao kê chi tiêu theo yêu cầu của Dự án để làm thủ tục rút vốn từ Ngân hàng Thế giới.

7. Các trường tham gia Dự án VNEN

Ban Quản lí Dự án tỉnh thành lập Tổ thực hiện Dự án tại các trường do Hiệu trưởng làm tổ trưởng và bổ nhiệm kế toán Dự án của trường.

Các trường thuộc Nhóm ưu tiên 1 và 2

Tổ chức triển khai thực hiện Dự án VNEN trên địa bàn; Thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, ngân sách, tài sản cho Dự án VNEN/BQL VNEN cấp tỉnh;Xây dựng  kế hoạch thực hiện, kế hoạch đấu thầu và kế hoạch tài chính hàng năm cho việc triển khai Quỹ I và Quỹ II (nếu có) để Ban Quản lí Dự án cấp tỉnh đưa vào nội dung của Thỏa thuận kinh phí; Thực hiện các công tác đấu thầu về mua sắm hàng hoá, sửa chữa nhỏ và tuyển chọn nhân viên hỗ trợ giáo viên (nếu có);

Triển khai Quỹ I,và Quỹ II (nếu có) theo đúng quy định; Tổ chức và tham gia các hoạt động tập huấn hè cho giáo viên theo quy định của Dự án; Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt cụm trường; có trách nhiệm trong việc đánh giá, kiến nghị các hoạt động sư phạm đổi mới tại trường, đề xuất, duy trì và nhân rộng mô hình; Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo đột xuất không định kỳ theo yêu cầu của Ban Quản lí Dự án cấp tỉnh;

Công khai các thông tin liên quan đến số kinh phí được phân bổ, mục đích sử dụng kinh phí và số kinh phí đã chi/còn lại vào thời điểm cuối năm trên bảng tin của trường, các cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và các phương tiện thông tin phù hợp; Tham vấn với Ban Đại diện cha mẹ học sinh về các nội dung liên quan đến việc sử dụng Quỹ I và Quỹ II (nếu có).

8. Các trường Sư phạm

Các trường Sư phạm thuộc 20 tỉnh của nhóm 1 và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành xây dựng, thử nghiệm và triển khai dạy giáo trình Phương pháp giảng dạy đổi mới theo mô hình Dự ánVNEN./.

Giới thiệu: Phạm Thị Chiên – Phòng Giáo dục Tiểu học.

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Tin từ báo giáo dục
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay19,778
  • Tháng hiện tại361,048
  • Tổng lượt truy cập17,546,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây