GDTH – Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2016-2020

Phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi sự vào cuộc, quyết tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp, ngành và các địa phương.
Trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục tiểu học của tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp Ủy chính quyền các cấp. Mạng lưới, quy mô trường tiểu học ngày càng được mở rộng. Tính đến năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 176 trường tiểu học (04 trường THCS có lớp tiểu học) với 3.136 lớp; tổng số 65.152 học sinh. Tỉ lệ học sinh/lớp đạt 20,77. Huy động học sinh 6 tuổi học lớp 1 đạt 99,7%; học sinh từ 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,3%; có 70 trường PTDTBT cấp tiểu học. Toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 1; 72 đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 2; 56 đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3. Toàn tỉnh có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 2; 01 đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3. Tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ số, tiêu chí đạt chuẩn đảm bảo tính bền vững ở 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ huy động dân số 6 tuổi vào học lớp 1 lên 99,8%; tỷ lệ dân số 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,2%;  60% đơn vị hành chính cấp xã và 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; tăng số trường tiểu học từ 176 trường năm 2016, lên 184 trường năm 2020. Để công tác phổ cập giáo dục tiểu học đạt được kết quả cao, đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên đã xác định cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
H1
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu
kết luận kiểm tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ  năm 2016

 
Giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo PCGD các cấp; nâng cao năng lực, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo PCGD các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục nói chung và công tác PCGD tiểu học nói riêng. Hàng năm tiếp tục đưa kế hoạch PCGD tiểu học vào chương trình công tác của các cấp, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đối với công tác phát triển giáo dục và thực hiện nhiệm vụ PCGD tiểu học. Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCGD các cấp; tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và PCGD của địa phương.

Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về công tác PCGD tiểu học. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng và gia đình về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác PCGD trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, làm cơ sở vững chắc góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, xác định nhiệm vụ PCGD tiểu học là trách nhiệm của toàn xã hội, là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ trong các độ tuổi ra lớp, giảm học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Phân công cán bộ giáo viên viết tin bài về phổ cập giáo dục tiểu học để gửi đăng tải trên Website của Ngành.
H2Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nậm Ngám, Điện Biên Đông
 
Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tăng cường các nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho các cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ và từng bước hiện đại. Tập trung đầu tư xây dựng kiên cố phòng học, nhà công vụ, nhà nội trú, nhà điều hành, các phòng học chức năng. Ưu tiên đầu tư cho các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt, đầu tư phòng học theo đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; đầu tư thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục và đào tạo.
H3
Học sinh Trường Tiểu học Hua Nguống, huyện Điện Biên trong giờ học Mĩ Thuật
 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

Chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm chất lượng và hiệu quả gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tự học, tự bồi dưỡng song song với rèn luyện kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo từng cấp học. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Giải pháp công tác xã hội hoá giáo dục

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và PCGD; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tích cực tìm kiếm các nguồn lực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển hợp lý hệ thống trường tiểu học tư thục.

Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị còn hạn chế về công tác PCGD tiểu học. Tư vấn thúc đẩy phát triển, nhân rộng điển hình tích cực; xử lý đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện PCGD tiểu học.

Những kết quả đạt được trong công tác phổ cập trong những năm qua là rất đáng ghi nhận. Tin rằng cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị trường học; sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các xã vùng thuận lợi và vùng khó khăn; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Văn Mười

Nguồn tin: Phòng Giáo dục tiểu học:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay927
  • Tháng hiện tại65,382
  • Tổng lượt truy cập21,082,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây