Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường đại học theo chế độ cử tuyển năm 2013.

Thứ ba - 13/08/2013 21:23
 UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGDĐT-GDTX&CN
V/v: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường đại học theo chế độ cử tuyển năm 2013.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
           Điện Biên, ngày     tháng 8  năm 2013
 
 
       Kính gửi:
                               - Uỷ ban nhân dân các huyện;
                               - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện;
                               - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Căn cứ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14//11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Văn bản số 1235/UBND-VX, ngày 20/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc đề nghị giao chỉ tiêu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển năm 2013, theo đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 85 (tám mươi lăm) chỉ tiêu đào tạo cử tuyển năm 2013 cho tỉnh Điện Biên.
Để công tác tuyển sinh cử tuyển đại học năm 2013 của tỉnh thực hiện đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu và đúng qui định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:
I. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
Năm 2013, công tác tuyển sinh cử tuyển được triển khai đối với 08 huyện trong tỉnh. Trên cơ sở 85 chỉ tiêu của tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Công văn số 1235/UBND-VX, ngày 20/5/2013, các huyện Mường Nhé, Mường Chà và một số huyện thuận lợi sẽ giảm bớt chỉ tiêu cho huyện Nậm Pồ, nhằm tạo điều kiện cho học sinh thuộc huyện Nậm Pồ tham gia đăng kí xét tuyển tại Hội đồng tuyển sinh của huyện (có bảng phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các huyện kèm theo).
II. HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN
Năm 2013, các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cử tuyển theo qui định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 918/UBND - VX ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc xét tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh đi học cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng, cụ thể như sau:
1.  Đối tượng cử tuyển
 Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, sinh sống và đăng kí hộ khẩu thường trú theo bố mẹ đẻ tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ 5 năm trở lên tính đến năm tuyển sinh; Không quá 25 tuổi tính đến năm dự tuyển; Ưu tiên xét cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số. Chỉ tiêu học sinh người dân tộc Kinh không vượt quá 15% so với tổng số chỉ tiêu được giao.
Danh sách các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tộc.
Tiêu chuẩn được hưởng chế độ cử tuyển, thực hiện theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/04/2008.
2. Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển
2.1 Học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt ít người, chưa có hoặc có rất ít cán bộ được đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng, như: Si La, Cống.
2.2 Học sinh thuộc diện chính sách: Con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con người được hưởng chính sách như thương binh.
2.3. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh.
2.4. Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT cao hơn. Nếu điểm thi tốt nghiệp bằng nhau, xét điểm trung bình môn năm cuối cấp.
2.5. Học sinh trong gia đình chưa có anh, chị, em (ruột) đã đi học đại học, cao đẳng theo chế độ cử tuyển.
3. Hồ sơ đăng ký học theo chế độ cử tuyển
3.1 Hồ sơ đăng ký học theo chế độ cử tuyển gồm:
- Hồ sơ học sinh, sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận của UBND xã, nơi học sinh cư trú;
- Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển (theo mẫu); Yêu cầu ghi rõ nguyện vọng đăng kí chuyên ngành đào tạo, trường đào tạo;                                                   
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- Bản sao một trong các loại văn bằng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nếu học sinh tốt nghiệp năm 2013 thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc tương đương;
- Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia (nếu có);
- Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 (nếu có)
- Giấy xác nhận thường trú đủ 5 năm liên tục tính đến năm tuyển sinh, do công an cấp xã cấp (kèm theo bản sao công chứng sổ hộ khẩu);
- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
  - Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu tiên (nếu có);
  - Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm) mới chụp trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Một phong bì có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của học sinh.
- Các giấy tờ trên đựng vào một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để liên lạc.
2.2 Hồ sơ của học sinh đăng ký học theo chế độ cử tuyển được làm 02 bộ và nộp cho Hội đồng tuyển sinh huyện trong thời gian quy định của Hội đồng tuyển sinh tỉnh.
Khi nộp hồ sơ, học sinh xuất trình bản chính các văn bằng, học bạ để đối chiếu, kiểm tra. Cán bộ kiểm tra ghi vào bản sao các giấy tờ trên, nội dung "Đã đối chiếu với bản chính", ghi rõ ngày, tháng, năm đối chiếu, kí và ghi rõ họ, tên.
4. Tổ chức thực hiện
 4.1 Các đơn vị niêm yết công khai tại đơn vị các thông tin sau:
- Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường đại học theo chế độ cử tuyển năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Quy định về hồ sơ và thời gian thu nhận hồ sơ tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 4.2 Các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu với UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển sinh cử tuyển năm 2013 của huyện;
- Tổ chức xét tuyển theo đúng hướng dẫn tại mục 2 của công văn này. Theo đó, những học sinh thuộc các mục 2.1, 2.2, 2.3 được ưu tiên xét trước. Số học sinh còn lại Hội đồng rà soát, tổng hợp theo trường đăng kí (kể cả nguyện vọng trường 1, trường 2), sau đó xét học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT cao nhất. Nếu điểm thi tốt nghiệp bằng nhau, xét điểm trung bình môn năm cuối cấp.
- Do Hội đồng tuyển sinh sử dụng tiêu chí điểm thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét tuyển, do đó, những học sinh tốt nghiệp THPT, BT THPT từ năm 2012 trở về trước đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT đồng thời nộp cả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT hoặc BT THPT vào trong hồ sơ. Trường hợp học sinh mất giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo (nơi nhận hồ sơ) lập danh sách học sinh cần tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp) trước thời điểm Hội đồng cấp huyện họp xét.
- Cán bộ tuyển sinh, khi thu nhận hồ sơ, hướng dẫn học sinh đăng kí 2 nguyện vọng học vào 02 trường đại học (gọi tắt là trường 1, trường 2), theo mục 5 của mẫu đơn. Theo đó, học sinh được Hội đồng xét tuyển đồng thời 2 nguyện vọng. Nếu học sinh không trúng tuyển ở trường 1, thì tiếp tục được đưa vào danh sách để xét tuyển ở trường 2.
Ví dụ:
+ Học sinh Lò Văn A;  Nguyện vọng thứ nhất: trường Đại học Kinh tế quốc dân (trường 1); Nguyện vọng thứ 2: trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (trường 2); được hội đồng xét trúng tuyển vào trường 1.
+ Học sinh Lò Văn B; Nguyện vọng thứ nhất: trường Đại học Kinh tế quốc dân (trường 1); Nguyện vọng thứ 2: trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (trường 2); không trúng tuyển vào trường 1. Như vậy, học sinh Lò Văn B tiếp tục được chuyển vào cùng danh sách học sinh đăng kí trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để xét tuyển.
- Trong quá trình xét duyệt, Hội đồng tuyển sinh huyện thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
+ Kiểm tra chặt chẽ hộ khẩu thường trú và việc xác nhận hộ khẩu thường trú của các cơ quan chức năng đối với học sinh dự tuyển; Mục hộ khẩu thường trú trong danh sách đăng ký cần ghi đầy đủ (thôn, bản, xã, huyện);
+ Không đưa vào danh sách trúng tuyển, danh sách dự phòng học sinh không đủ tiêu chuẩn xét tuyển theo qui định chung.
- Hội đồng tuyển sinh huyện lập 03 danh sách, gồm:
+ Danh sách học sinh đăng kí xét tuyển (mẫu 01);
+ Danh sách học sinh đề nghị trúng tuyển (mẫu 02);
+ Danh sách học sinh dự phòng (mẫu 03). Danh sách này bao gồm tất cả các học sinh nộp hồ sơ, đủ điều kiện xét tuyển theo qui định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không trúng tuyển, xếp theo thứ tự ưu tiên xét tuyển từ trên xuống.
Hội đồng tuyển sinh huyện gửi toàn bộ dữ liệu về Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: 03 danh sách, biên bản xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh huyện, hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ dự phòng, (dữ liệu làm trên chương trình Exel, kiểu unicode, Font chữ Times New Roman, cỡ 12, mẫu danh sách tải về từ trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo) Thời hạn nhận hồ sơ tại Sở (Phòng GDTX&CN) trước ngày 10/9/2013, bản điện tử gửi qua Email: nhuysodienbien@gmail.com.
 Trên đây là hướng dẫn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2013. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện và làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện để công tác cử tuyển năm 2013 đạt kết quả tốt./.
 
    Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (p/h);
- Ban Dân tộc tỉnh (p/h);
- Công an tỉnh (p/h);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h);
- Sở LĐ,TB và XH (p/h);
- Sở Tài Chính (p/h);
- Lãnh đạo Sở (hscv);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTX&CN.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Lê Văn Quý
 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

................, ngày        tháng      năm 2013
 
 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN
         
                   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
1. Họ và tên người đăng ký học: …………….............................................Nam/nữ………….
2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..
3. Dân tộc: ……….…………………………………Tôn giáo ………………………………
4. Địa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh): …………………………….............
…………………………………………………………………………………………...........
5. Ngành, trường đại học dự định xin học:
            Trường 1....................................................   Ngành......................................................
            Trường 1....................................................   Ngành.....................................................
6. Thuộc đối tượng ưu tiên …………………………………………………………………...
7. Đã tốt nghiệp (THPT, BT THPT) ……......... ; Năm tốt nghiệp:.........................................
Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT ….............Xếp loại tốt nghiệp..............................
8. Xếp loại năm cuối cấp: Học lực: …….... ......Hạnh kiểm ………….....................................
9. Đoạt giải (nếu có) ………………………….. môn ……………………….. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp: …………………………. Năm đoạt giải ………………………………......
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.
Nếu được trúng tuyển, tôi cam kết: chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp hành sự phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Nếu không thực hiện đúng những quy định đối với người học theo chế độ cử tuyển, tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.
Khi cần, báo tin cho ai, địa chỉ, điện thoại (nếu có):………………………………………...
………..……………………………………………………………………….....................................
 
  Người đăng ký học
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2013
- Hồ sơ học sinh, sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận của UBND xã, nơi học sinh cư trú;
- Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển (theo mẫu); Yêu cầu ghi rõ nguyện vọng đăng kí chuyên ngành đào tạo, trường đào tạo;                                                   
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- Bản sao một trong các loại văn bằng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nếu học sinh tốt nghiệp năm 2013 thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
(học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2012 trở về trước vẫn nộp giấy chứng nhận tạm thời vào hồ sơ)
- Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc tương đương;
- Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia (nếu có);
- Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 (nếu có)
- Giấy xác nhận thường trú đủ 5 năm liên tục tính đến năm tuyển sinh, do công an cấp xã cấp (kèm theo bản sao công chứng sổ hộ khẩu);
- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
  - Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu tiên (nếu có);
  - Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm) mới chụp trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Một phong bì có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của học sinh.
- Các giấy tờ trên đựng vào một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để liên lạc.
- Hồ sơ của học sinh đăng ký học theo chế độ cử tuyển được làm 02 bộ và nộp cho Hội đồng tuyển sinh huyện trong thời gian quy định của Hội đồng tuyển sinh tỉnh.
Khi nộp hồ sơ, học sinh xuất trình bản chính các văn bằng, học bạ để đối chiếu, kiểm tra.

Download mẫu danh sách cử tuyển Tại đây
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay28,446
  • Tháng hiện tại445,381
  • Tổng lượt truy cập23,518,234
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây