NHỮNG KẾT QUẢ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 281/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Trong 5 năm qua, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”, Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Kế hoạch thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 4293/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Điện Biên và triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Điện Biên theo 2 giai đoạn:
Giai đoạn 2014-2015: Xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên.
Hội Khuyến học huyện đã tham mưu UBND huyện chọn 03 xã Thanh Chăn, Mường Nhà, Mường Phăng (ở 3 vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau) để thực hiện thí điểm trong tháng 11, 12 năm 2014. Mỗi xã chọn 02 thôn bản, mỗi thôn bản chọn 05 gia đình và 02 dòng họ. Tổng số có 06 thôn bản, 06 dòng họ, 30 gia đình tham gia xây dựng thí điểm các mô hình học tập. Các xã còn lại việc đánh giá, công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn bản năm 2014 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 110/QĐ-KHVN, ngày 05/4/2011 của Hội Khuyến học Việt Nam.
Kết quả thực hiện thí điểm tại 3 xã: 30/30 gia đình được công nhận “Gia đình học tập” đạt 100%, 6/6 dòng họ đạt “Dòng họ học tập” đạt 100%, 6/6 thôn bản đạt “Cộng đồng học tập” đạt 100%.
Năm 2015, tổ chức sơ kết thí điểm và triển khai thực hiện đại trà các mô hình học tập tại 25/25 xã.
Do có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu khảo sát, lựa chọn các gia đình, dòng họ, thôn bản tham gia thí điểm đến khâu chỉ đạo thực hiện và giám sát kiểm tra nên kết quả thí điểm tại 3 xã nói riêng và toàn huyện nói chung đã hoàn thành theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh giao, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao.
Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: Việc đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình học tập theo hướng dẫn tại Quyết định số 448/QĐ-KHVN, ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận các mô hình học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020 kết quả như sau:
Về  kết quả xây dựng “Gia đình học tập”
Xây dựng Gia đình học tập là điều kiện quan trọng, là yếu tố đầu tiên của quá trình xây dựng xã hội học tập. Bởi được công nhận Gia đình học tập phải đảm bảo các điều kiện về học tập của trẻ em, học tập của người lớn, điều kiện học tập và tác động hiệu quả của học tập.
 Hàng năm đa số Hội Khuyến học các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đăng kí tham gia, tổ chức bình xét và tham mưu UBND xã công nhận các gia đình đạt Gia đình học tập theo hướng dẫn của các cấp Hội. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền nên kết quả thực hiện mô hình Gia đình học tập có sự chuyển biến tích cực về số hộ đăng ký và số hộ được công nhận.
Bình quân hàng năm có trên 79% số hộ gia đình đăng kí xây dựng “Gia đình học tập”. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập” bình quân hàng năm đạt từ 80% trở lên. Năm 2019 có 25.907/29.972 hộ gia đình được công nhận Gia đình học tập đạt 86,4%, Tính đến tháng 5 năm 2020, có 22.482/24.764 hộ gia đình đăng kí xây dựng “Gia đình học tập” đạt 90,8%( số hộ giảm do 4 xã sát nhập vào thành phố Điện Biên Phủ từ 01/01/2020).
Từ năm 2015 đến năm 2019 toàn huyện có 7.248/9.865 học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT hoặc học nghề đạt 73,5%. Trong đó năm 2019 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp THPT hoặc học nghề bình quân đạt 81,4%.
Trong 5 năm qua có 2.518 học sinh đỗ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ( bình quân mỗi năm toàn huyện có gần 420 học sinh, mỗi xã có gần 17 học sinh). Kết quả trên là minh chứng khẳng định sự quan tâm chăm lo cho công tác khuyến học của các gia đình, dòng họ, cộng đồng là động lực để thúc đẩy ý thức học tập của các thế hệ tiếp sau.
 Về kết quả xây dựng “Dòng họ học tập”
Dòng họ là một cộng đồng bao gồm các gia đình cùng huyết thống sinh sống trong phạm vi xã/huyện (không phải là đại gia đình chung sống 2,3,4 đời). Dù là dòng họ mang tính huyết thống hay dòng họ được kết nối trong phạm vi toàn xã, toàn huyện đều có chung một mục đích là hướng về cội nguồn, thờ phụng tổ tiên và phát huy truyền thống quý báu của dòng họ, như truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học... Mục đích của khuyến học dòng họ là khơi dậy truyền thống hiếu học từ nhiều đời để giáo dục thế hệ tiếp nối tự hào, phát huy truyền thống và tôn vinh dòng họ của mình. 
Toàn huyện có 235 dòng họ. Đa số các dòng họ đã làm tốt việc vận động các hộ gia đình trong dòng họ tham gia xây dựng “Dòng họ học tập”, xây dựng quỹ khuyến học dòng họ để khen thưởng cho con cháu đạt thành tích trong học tập và đỗ đạt cao.
Hàng năm có trên 40% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, có nhiều Dòng họ học tập tiêu biểu như: Dòng họ Mùa xã Hua Thanh, Dòng họ Vi , Dòng họ Lường xã Thanh Nưa, Dòng họ Bùi xã Noong Luống, Dòng họ Nguyễn xã Thanh Chăn, Dòng họ Trần xã Pom Lót, Dòng họ Vàng xã Mường Nhà....
 Về kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập”
Xây dựng “Cộng đồng học tập” thôn bản có mối liên quan rất lớn vào kết quả xây dựng “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập”. Cùng với việc triển khai xây dựng 2 mô hình học tập trên, hàng năm Hội Khuyến học các xã và các trường học trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho các cộng đồng thôn bản, đồng thời tham mưu UBND xã đánh giá, công nhận các thôn bản đạt “Cộng đồng học tập”. Trên cơ sở kết quả đã đạt được của mô hình “Gia đình học tập”, “ Dòng học học tập” việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cũng có chuyển biến tích cực qua hàng năm.
Bình quân hàng năm trên 78% thôn, bản đăng kí. Năm 2020 có 265/275 thôn bản đăng kí chiếm 96,4%.
Tỷ lệ thôn bản được công nhận “Cộng đồng học tập” hàng năm đạt trên 76%
Về kết quả xây dựng “Đơn vị học tập”
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 448/QĐ-KHVN, ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hội Khuyến học Việt Nam, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý là các trường học. Vì thế trong giai đoạn qua Hội Khuyến học huyện chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” đối với các trường học trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Khuyến học các xã để chỉ đạo các trường học có giải pháp ngày càng nâng cao chất lượng các tiêu chí công nhận “Đơn vị học tập”. Hàng năm 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đăng kí tham gia và 100% được công nhận đạt “Đơn vị học tập”.
Việc xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” tạo động lực cho cán bộ quản lý, giáo viên nỗ lực học tập, nâng cao trình độ đặc biệt là trình độ công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Đồng thời cũng giúp Chi bộ đảng, Chính quyền nhà trường quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên trong đơn vị tham gia học tập suốt đời.
Qua 5 năm thực hiện, phong trào Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở Điện Biên đã đạt kết quả tích cực. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, Hội Khuyến học huyện được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen, đồng chí Nguyễn Hữu Khởi - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 10 tập thể và cá nhân tiêu biểu đại diện cho các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay17,252
  • Tháng hiện tại71,256
  • Tổng lượt truy cập54,795,507
Chung nhan Tin Nhiem Mang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây