Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

 •   30/09/2021 10:32:23 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 12/9/2021, Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Kế hoạch hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

 •   30/09/2021 10:30:01 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 28/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW thay thế Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định quản lý động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định quản lý động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

 •   30/09/2021 10:27:14 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

 •   30/09/2021 10:24:38 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   29/07/2021 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

 •   29/07/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.
Phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030

Phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030

 •   29/07/2021 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.
Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025

 •   29/07/2021 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.
Tỉnh Điện Biên có 57 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Tỉnh Điện Biên có 57 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

 •   29/06/2021 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 1381
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

 •   29/06/2021 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 23/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Danh sách xã khó khăn giai đoạn 2021-2025

Danh sách xã khó khăn giai đoạn 2021-2025

 •   29/06/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 618
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

 •   29/06/2021 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tiếp tục thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   30/05/2021 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 26/5/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên năm 2021
Chỉ thị về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

 •   30/05/2021 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

 •   30/05/2021 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1534/KH-UBND về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2021
Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng kế hoạch

Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng kế hoạch

 •   30/05/2021 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg ban hành Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.
Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020, tỉnh Điện Biên có 124/129 đơn vị hành chính cấp xã được xếp loại khá trở lên

Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020, tỉnh Điện Biên có 124/129 đơn vị hành chính cấp xã được xếp loại khá trở lên

 •   29/04/2021 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 19/4/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở của tỉnh đã ban hành Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020
Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

 •   29/04/2021 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Điện Biên xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Điện Biên xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước

 •   29/04/2021 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước (giảm 2 bậc so với 2019); xếp thứ 8/14 trong nhóm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập63
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay16,532
 • Tháng hiện tại232,524
 • Tổng lượt truy cập46,582,565
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây