Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP công bố danh sách văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Dienbien.edu.vn - Ngày 19/01/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP công bố danh sách văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
Thanh tra Sở trích nội dung cơ bản của hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP, cụ thể như sau:
…………………………………………………………..
Điều 1.Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo).
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
STT Tên loại Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
I.1 LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
1. Thông tư liên tịch Số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Được thay thế bởi Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 10/01/2020
I.2 LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
2. Thông tư Số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Được thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 20/4/2020
I.3 LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
3. Quyết định của Bộ trưởng Số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006 Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp Được thay thế bởi Thông tư số 10/2019/TT-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 12/02/2020
I.4 LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
4. Thông tư Số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự Được thay thế bởi Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 05/01/2020 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)
5. Thông tư Số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành dân sự Được thay thế bởi Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 05/01/2020 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)
I.5 LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Được thay thế bởi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 01/6/2020
I.6 LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
7. Nghị định Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định về xử phạt  hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 01/9/2020
8. Nghị định Số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 01/9/2020
I.7. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH
9. Nghị định Số 78 2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Được thay thế bởi Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 20/3/2020
10. Nghị định Số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Được thay thế bởi Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 20/3/2020
11. Thông tư liên tịch Số 05/2010/TTLT/BTP- BNG-BCA ngày 01/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 20/3/2020
12. Thông tư liên tịch Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 20/3/2020
13. Thông tư Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu stiếp nhận các việc về quốc tịch Được thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch 24/5/2020
14. Thông tư Số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ lịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Được thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật hộ lịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 16/7/2020
I.8 LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
15. Nghị định Số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ Về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) 24/02/2020
16. Nghị định Số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) 24/02/2020
17. Thông tư Số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 Quy định về mẫu: nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 12/10/2020
I.9 LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
18. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý Hết hiệu lực theo Thông tư số 03/2020/TT- BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý 15/6/2020
I.10 LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
19. Nghị quyết liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp Số 04/1985/NQLT ngày 16/11/1985 Về việc tăng cường giáo dục pháp lut trong đoàn thanh niên và thanh niên Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/01/2020
20. Thông tư liên tịch Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/01/2020
21. Thông tư liên lịch Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09 tháng 7 năm 2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng. bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/01/2020
I.11 LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
22. Thông tư Số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/01/2020
Tổng số (I): 22 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020
STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay11,874
  • Tháng hiện tại244,117
  • Tổng lượt truy cập44,323,831
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây