MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG ĐOÀN TRONG NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Dienbien.edu.vn - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục; chỉ đạo của Đảng bộ Sở GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh, BCH Công đoàn ngành Giáo dục xác định nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XV trong nửa cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
Công đoàn ngành Giáo dục  cùng với CĐGD các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ và 7 chương trình công tác toàn khóa. Tập trung rà soát, bổ sung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục, đồng thời giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. 
 Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng hỗ trợ cho CĐCS và CBNGNLĐ, thực hiện chương trình sách giáo khoa mới (đối với khối phổ thông) và những xu hướng, tình huống mới đặt ra đối với ngành Giáo dục.
 Tăng cường công tác phối hợp với chuyên môn đồng cấp, với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức công đoàn, mang đặc thù ngành Giáo dục.
2. Chăm lo đại diện, bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
Triển khai hiệu quả Chương trình 3“Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ”. Tổ chức có hiệu quả việc lấy ý kiến đóng góp của CBNGNLĐ đối với các văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người lao động từ xa. Tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất, phản biện những chính sách mới liên quan trực tiếp đến CBNGNLĐ, nhất là chế độ đối với NGNLĐ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất, chế độ thai sản nữ CBNGNLĐ. Phối hợp với chuyên môn rà soát, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBNGNLĐ. Phối hợp thực hiện tốt dân chủ cơ sở gắn với Chương trình 4: “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường học” và theo Thông tư số 11 của Bộ GD&ĐT; chú trọng công tác tư vấn pháp luật; đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, can thiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của CBNGNLĐ.
 Chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi cao hơn” trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu, nguyện vọng của CBNGNLĐ; huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho CBNGNLĐ; nhất là những CBNGNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.
 Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” gắn với Chương trình 5: “Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ, giúp đỡ NGNLĐ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; hỗ trợ xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa và điều kiện làm việc cho các nhà trường; quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro.
3. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tập trung triển khai Chương trình 1:Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục; Chương trình 2:Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ nhà giáo, người lao động”. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành; chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh, đạo đức nhà giáo, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động đối với CBNGNLĐ. Đổi mới hình thức tôn vinh, khen thưởng CBNGNLĐ tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm ngành nghề.
 4. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
 Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2020-2025 theo hướng thiết thực, phù hợp; trong đó trọng tâm là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,  “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Vận động CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực.
5. Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh
Công đoàn các đơn vị triển khai Chương trình 6: “Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn. Lựa chọn, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp, gắn kết với chuyên môn và tổ chức thực hiện đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, ứng phó với tình hình thực tiễn.    
 Nghiên cứu, xác định những kiến thức, kỹ năng chủ yếu, quan trọng về hoạt động công đoàn cần trang bị cho cán bộ công đoàn các cấp; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp (cả về thời gian, cách thức đào tạo, bồi dưỡng) cho đội ngũ CBCĐ chủ chốt trong toàn hệ thống. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.
6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới
Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công; tổ chức các chương trình để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng mềm, ứng xử văn hóa, năng lực tự chăm lo bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo việc làm ổn định.
Tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới. Tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
7. Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính công đoàn
Hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công đoàn. Triển khai hiệu quả Chương trình 7: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn” trong các đơn vị trực thuộc.
Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn công tác tài chính của Công đoàn ngành Giáo dục, CĐCS theo quy định về tài chính công đoàn.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Tiếp tục tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện chế độ chính sách, lao động, việc làm đối với CBNGNLĐ; kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm./.

Tác giả bài viết: Bùi Thị Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay11,886
  • Tháng hiện tại244,129
  • Tổng lượt truy cập44,323,843
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây