Nhìn lại một năm Thị xã Mường Lay thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Dienbien.edu.vn - Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã nói chung và giáo dục Tiểu học thị xã nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, đoàn thể xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học được tăng cường về số lượng, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học được bổ sung, đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông trong đó có chương trình và sách giáo khoa lớp 1.
Năm học 2020-2021, Thị xã Mường Lay có 03 Trường Tiểu học, 01 Trường Tiểu học và THCS và 01 Trường THCS có cấp Tiểu học, 51 lớp, 1137 học sinh. Trong đó: 10 lớp 1, 207 học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 93 (Quản lí: 08; giáo viên: 73; nhân viên 15).
Sinh hoạt chuyên đề cấp cụm trường tại Thị xã Mường Lay

Để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc triển khai thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị trường học trực thuộc. Tham mưu cho UBND thị xã Mường Lay các văn bản chỉ đạo việc thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Mường Lay. Ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu bổ sung, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học. Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn đổi mới Chương trình, sách giáo khoa theo Kế hoạch của tỉnh, Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đại trà tới cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Học sinh lớp 1 trường TH-THCS Đoàn Kết  tự trình bày kết quả trong phần thảo luận nhóm

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2020-2021. Thị xã tiếp tục bố trí cho 01 giáo viên Tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ B2 đi bồi dưỡng; cử 05 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức. Lựa chọn, đề xuất giáo viên dạy lớp 1 để chuẩn bị bồi dưỡng, triển khai thực hiện vào năm học 2020-2021. Triển khai bồi dưỡng đại trà về giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình tổng thể và chương trình môn học), tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học trong đợt bồi dưỡng hè 2019; tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 27/2020/BGDĐT-GDTH ngày 04-9-2021. Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, triển khai thục hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho việc Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
Chuẩn bị về cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.  Năm học 2020-2021, cấp Tiểu học có 51 phòng học, trong đó: 48/51 phòng học kiên cố, tỷ lệ 94,1%, 03/51 phòng học bán kiên cố, tỷ lệ 5,9%; cơ bản có đủ các phòng chức năng: 09 phòng giáo dục nghệ thuật (05 phòng Âm nhạc, 04 phòng Mĩ thuật), 06 tin học, 06 phòng ngoại ngữ; thiết bị dạy học đảm bảo đủ 01 bộ/01 lớp, đáp ứng tối thiểu nhu cầu dạy và học của các nhà trường; 100% các đơn vị trường học có máy tính phục vụ công tác quản lý và dạy học, được kết nối mạng Internet. 100% các trường Tiểu học đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mua sắm bổ sung thiết bị dạy học lớp 1 đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05-4-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo phục vụ tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
Việc tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 20-01-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% các trường Tiểu học học, THCS có cấp Tiểu học thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đảm bảo quy trình theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30-01-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạoQuyết định số 221/QĐ-UBND ngày 12-3-2020 của UBND tỉnh Điện Biên.
 Phòng Giáo dục và Đào tạo cử CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng cốt cán tại thành phố Điện Biên phủ đúng, đủ số lượng theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn đại trà cho CBQL, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (Kế hoạch số 82/KH-PGDĐT ngày 07-7-2020 bồi dưỡng môn Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp cấp THCS và sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021); 05 lớp (trong đó: 01 lớp Tiếng Việt, 01 lớp Toán, 01 lớp Đạo đức, 01 lớp Tự nhiên xã hội, 01 lớp Hoạt động trải nghiệm), 74 học viên. 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tổ chức dạy học tích hợp tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% các đơn vị trường Tiểu học, Tiểu học và THCS, THCS có cấp Tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc việc dạy tích hợp nội dung giáo dục địa phương đối với lớp 1 theo cuốn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên vào hoạt động trải nghiệm và các môn học khác theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 1 đối với lớp 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt theo chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 tại đơn vị; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở Tiểu học. Thời khóa biểu được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo hợp lý giữa nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học.
Các đơn vị trường học tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khai thác kho bài giảng, tài liệu trên “Hành trang số” trên nền tảng sách điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm học 2020-2021, các đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động để phát triển năng lực, phẩm chất học sinh như: Ngày hội STEM, trang trí “Cây tri ân”,  tham gia Ngày hội đọc sách, giao lưu tiếng Việt giúp các em học sinh lớp 1 có kĩ năng tự tin, bạo dạn thể hiện năng lực, phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của bản thân trong học tập.Triển khai thực hiện nghiêm túc giải pháp dạy học tiếng việt lớp 1 trên truyền hình; tăng cường kiểm tra, khảo sát để nắm tình hình thực hiện chuyên mục dạy Tiếng việt lớp 1, có phương án hỗ trợ kịp thời giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học, đảm bảo cuối năm học, học sinh dạt được yêu cầu cần đạt của môn tiếng việt lớp 1. 100% các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16-4-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học học 2020-2021, các đơn vị trường học đã tổ chức 04 chuyên đề theo nghiên cứu bài học, trong đó: 01 chuyên đề môn Tiếng Việt; 01 chuyên đề môn Toán; 01 chuyên đề môn Hoạt động trải nghiệm; 01 chuyên đề môn Tự nhiên và xã hội.
100% cán bộ quản  lý, giáo viên Tiểu học được tham gia tập huấn cách đánh giá học sinh Tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT-GDTH ngày 04-9-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm học 2020-2021, các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, khen thưởng học sinh Tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT-GDTH. Tổ chức đánh giá thường xuyên qua quan sát quá trình học tập, đánh giá bằng lời nói, nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, phụ huynh với học sinh; đánh giá định kỳ các môn học và hoạt động giáo dục vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối học kỳ II đảm bảo mục tiêu về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
 Kết quả giáo dục học sinh cuối năm: Hoàn thành xuất sắc: 91/207, đạt 44%; Hoàn thành tốt: 39/207, đạt 17,8%; Hoàn thành: 77/207, đạt 37,2%. - Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 130/207, tỷ lệ 62,8% (tăng 12,2% so với cùng kỳ năm học trước); Hoàn thành 77/207, tỷ lệ 37,2% (giảm 12,2% so với cùng kỳ năm học trước). Môn Toán: Hoàn thành tốt 130/207, tỷ lệ 62,8% (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm học trước); Hoàn thành 77/207, tỷ lệ 37,2% (giảm 5,4% so với cùng kỳ năm học trước).

Giờ học Tiếng Việt của học sinh trường TH Nậm Cản, TX. Mường Lay

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, trong thời gian tới TX. Mường Lay tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới căn bản, giáo dục và đào tạo, chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới  đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; xây dựng kế hoạch, tham mưu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trường lớp học, đề nghị tuyển bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Lựa chọn, đề xuất giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022 để chuẩn bị tham gia tập huấn, bồi dưỡng khi Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Giáo dục thị xã Mường Lay sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề chuyên môn cấp trường, cụm trường đáp ứng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2,3,4,5.

Tác giả bài viết: Đào Thái Lai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại480,074
  • Tổng lượt truy cập45,429,080
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây