CNTT&NCKH – Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2017-2018.

Thứ ba - 30/01/2018 20:05
Ngày 24/01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay tổ chức Hội nghị Sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018.
Trong học kỳ vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đoàn kết, nỗ lực, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành, vượt các chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh, thị xã giao. Thị xã có 11/14 trường (78,6%) đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học ra lớp đều vượt. Đặc biệt tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 58,9% (vượt 10,9% so với kế hoạch tỉnh giao); kết quả PCGDMNTNT, PGGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 1, chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 được duy trì, giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiếp tục được nâng lên.
1
Bà Trần Thị Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018
 
Tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018, bà Trần Thị Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018 mà Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trực thuộc cần tập trung thực hiện, đó là:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và học sinh chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết TW 4, Nghị quyết TW 6 Khóa XII; Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Thị ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng, HĐND các cấp; Chỉ thị số 08-CT/TU của Tỉnh ủy Điện Biên; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, tỉnh, thị xã và các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ của ngành.

2. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông về các nhiệm vụ năm học và các văn bản chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì khối đoàn kết, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tăng cường giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, phòng chống tội phạm cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

3. Cấp Mầm non: Duy trì và tiếp tục huy động trẻ ra lớp theo kế hoạch giao; thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường các hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ; tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số; tổ chức hiệu quả công tác bán trú, học 2 buổi/ngày; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”.

4. Cấp Tiểu học: Tiếp tục chỉ đạo quản lý, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, mô hình trường học mới VNEN, dạy Tin học, Tiếng Anh, tiếng Thái, Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia, hướng tới xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao. 

5. Cấp THCS: Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi các cấp. Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6, 7, 8 phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng học sinh; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Đội, Hội, gia đình trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
4

6. Giáo dục thường xuyên: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch mở 06 lớp giáo dục tiếp tục sau biết chữ năm 2018, với 121 học viên (dự kiến khai giảng tháng 02/2018). Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 theo kế hoạch. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Phấn đấu đạt chuẩn xóa mù chữ và PCGDTHCS mức độ 2.

7. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các kỳ thi, hội thi cấp thị, tham gia thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II, tổng kết năm học 2017-2018; chấm sáng kiến, xét thi đua năm học 2017-2018.

8. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra chuyên môn, chuyên đề; giám sát các hội thi, kỳ thi theo kế hoạch. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

9. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia. Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia đối với các đơn vị chưa đạt chuẩn. Phấn đấu có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia.

10. Thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018. Thực hiện hiệu quả Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đảm bảo việc thi/xét thăng hạng, xếp lượng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

11. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP; hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi học kỳ II năm học 2017-2018.

12. Tăng cường đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trường chuẩn quốc gia. Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường công tác quản lý tài sản công, xây dựng và tôn tạo cảnh quan môi trường trong trường học.

13. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017-2018 được giao. Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 (năm học 2019-2020)./.

Nguồn tin: Phòng Giáo GD&ĐT thị xã Mường Lay.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay20,699
  • Tháng hiện tại651,832
  • Tổng lượt truy cập26,494,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây