GDMN - Giáo dục mầm non tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 gắn với điều kiện thực tiễn địa phương

Dienbien.edu.vn - Năm học 2017-2018 đã đến, kế thừa những kết quả đã đạt được, căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục mầm non (GDMN) Điện Biên xác định 09 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung các nguồn lực, tìm các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện.
Một là, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các phong trào thi đua do ngành phát động, năm học này GDMN quan tâm tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý học tập và sáng tạo theo chủ đề năm học “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Hai là, phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường

Duy trì và phát triển quy mô trường, lớp theo quy hoạch, kế hoạch.

Phấn đấu tỷ lệ trẻ ra lớp: nhà trẻ: 34%, mẫu giáo: 96,8%; riêng trẻ 5 tuổi: 99,3%, riêng các thành phố, thị xã, thị trấn phấn đấu 100% trẻ 5 tuổi đến trường.

Ba là, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Duy trì 100% số đơn vị cấp xã và cấp huyện đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Thực hiện miễn học phí đối với GDMN cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/01/2018.

Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
1
Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN, phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Ít nhất 96% trẻ đi học chuyên cần, 100% trẻ học 2 buổi/ngày và trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt.

Chú trọng đổi mới môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án: “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”, “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” và các chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.

Tiếp tục thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở một số cơ sở GDMN đảm bảo yêu cầu về các điều kiện thực hiện.

Giờ chơi của các bé mẫu giáo trường mầm non Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ
 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017; Chỉ thị số 505/CT- BGDĐT ngày 20/02/2017; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 nhằm kịp thời phát hiện các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo các biện pháp khắc phục; phấn đấu 100% cơ sở GDMN được công nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

Phấn đấu ít nhất 96% trẻ được ăn bán trú tại trường và nâng cao chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ. Quan tâm đảm bảo các điều kiện tổ chức ăn, ngủ cho trẻ ở điểm trường lẻ.

Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 10%, giảm tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì so với đầu năm học.

Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình “Sữa học đường”.

Năm là, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non theo bộ tiêu chuẩn, đảm bảo đúng quy trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% số trường hoàn thành tự đánh giá; phấn đấu có thêm ít nhất 20 trường được đánh giá ngoài đạt chuẩn chất lượng từ cấp độ 1 trở lên.

Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá sự phát triển của trẻ sát thực tiễn, đảm bảo đúng mục đích.

Phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu công nhận mới ít nhất 12 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi

Tiếp tục phát huy mô hình phòng học “Ba cứng” nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô lớp, tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

Tham mưu nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đến các điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường.

Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, chú trọng xây dựng công trình vệ sinh, công trình nước sạch, bếp đạt chuẩn… đảm bảo điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các điểm trường lẻ.

Rà soát, mua sắm, bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho các lớp. Phấn đấu có ít nhất 55% số sân chơi có 5 loại đồ chơi ngoài trời.

Quyết liệt chỉ đạo khai thác, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có, tránh lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm, hướng dẫn trẻ, huy động phụ huynh cùng làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và thông qua các hội thi nhằm tuyển chọn, nhân rộng trong toàn ngành.

Quan tâm xây dựng nhà công vụ giáo viên, đặc biệt là ở các điểm trường lẻ, đảm bảo tốt hơn điều kiện sinh hoạt cho giáo viên. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong GDMN.
 
2
Các bé trường MN Số 2 xã Thanh Yên H. Điện Biên tham gia Ngày hội thể thao
 
Bảy là, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Tổ chức rà soát, tham mưu tuyển dụng, hợp đồng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển… đối với nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục đảm bảo đủ, đúng vị trí việc làm và yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Ưu tiên tập trung nguồn lực để bồi dưỡng, tập huấn giáo viên thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ sung. Nâng cao năng lực của CBQL, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ.

Có kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Đổi mới đánh giá giáo viên theo hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với nhà giáo và CBQL giáo dục. Tích cực tham mưu các chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất.

Tám là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý GDMN.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu đổi mới và thực tiễn.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở GDMN thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo Chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ của cơ sở GDMN.

Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý bán trú (ăn trưa) cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trường học.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế

 Để tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới và phát triển GDMN, năm học này GDMN tập trung thực hiện:

Tăng cường tính chủ động trong công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN; những chủ trương đổi mới GDMN để tạo sự đồng thuận của xã hội; tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng cao, gương người tốt, việc tốt.

Phối hợp và phát huy hiệu quả sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án cho phát triển GDMN tại địa phương. Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN; chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Những nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã được xác định, để thực hiện được những nhiệm vụ đó cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quyết tâm, vượt khó của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cấp học Mầm non và sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng trong xã hội. Hy vọng một năm học mới GDMN tỉnh Điện Biên sẽ gặt hái nhiều thành công./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thúy

Nguồn tin: Phòng GDMN:

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay7,622
  • Tháng hiện tại190,089
  • Tổng lượt truy cập20,185,866
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây