banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục

Thứ hai - 25/12/2023 19:44
Dienbien.edu.vn - Ngày 20/12, Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo chuyển đổi số giáo dục năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì Hội thảo.
Tham d hi tho có đại din T giúp vic y ban Quc gia v chuyn đổi s; đại din B Thông tin và Truyn thông (TTTT); đại din lãnh đạo các đơn v thuc B GDĐT và B TTTT; đại din lãnh đạo và chuyên viên 63 S GDĐT; mt s nhóm nghiên cu trong lĩnh vc CNTT; các doanh nghip có gii pháp ng dng CNTT trong GDĐT.

Chuyn đổi s vì li ích ca người hc, người dy và người dân

Phát biu khai mc, Th trưởng Nguyn Hu Độ nhn mnh chuyn đổi s là xu thế tt yếu ca xã hi nói chung và GDĐT nói riêng, Th trưởng đặc bit đánh giá cao năng lc thích ng, tích cc hc hi và thc hành ng dng CNTT vào dy hc ca đội ngũ giáo viên. Trong bi cnh phi chuyn trng thái t dy hc trc tiếp sang dy hc trc tuyến, ngành Giáo dc đã đạt nhng kết qu đáng ghi nhn, va đảm bo an toàn phòng chng dch bnh Covid-19, va kiên trì mc tiêu cht lượng và hoàn thành kế hoch năm hc.
Th trưởng Nguyn Hu Độ phát biu khai mc hi tho chuyn đổi s giáo dc năm 2022

Theo Th trưởng Nguyn Hu Độ, có ba vn đề ct lõi ca ng dng CNTT và chuyn đổi s. Đó là: Góp phn to ra s đột phá, phát trin khác bit cho c giáo dc ph thông, giáo dc đại hc; ly người hc hc và người dy làm trung tâm ca chuyn đổi s, ly li ích ca người hc, nhà giáo, người dân làm thước đo đánh giá chuyn đổi s; xác định vai trò trách nhim chuyn đổi mnh m ca cán b qun lý. Nhng đòi hi này cn được c th hoá bng nhng kế hoch, hành động c th. 

Báo cáo v chuyn đổi s trong giáo dc, Cc trưởng Cc CNTT Nguyn Sơn Hi cho biết, thi gian qua, kết qu ng dng CNTT và chuyn đổi s ca B GDĐT nói riêng, ngành GDĐT nói chung đã đạt mt s kết qu quan trng.

Đối vi giáo dc mm non và ph thông, B GDĐT đã xây dng h thng cơ s d liu qun lý thông tin chi tiết ca tt c các trường hc t mm non đến ph thông bao gm các cu phn cơ s d liu thành phn (gm trường, lp, hc sinh, giáo viên, cơ s vt cht, tài chính,...) và đã tng hp thông tin d liu t 63 s GDĐT, 710 phòng GDĐT. Qua đó đã s hóa, gn mã định danh ca gn 24 triu h sơ hc sinh (s hóa các thông tin v lý lch, quá trình hc tp, rèn luyn, sc khe ), hơn 1,5 triu h sơ giáo viên, nhân viên và cán b qun lý (h sơ, trình độ chuyên môn, đánh giá theo chun) t 53 nghìn trường hc và thông tin v cơ s vt cht, nhà v sinh trường hc. 

Thc hin Đề án s 06 v phát trin ng dng d liu v dân cư phc v chuyn đổi s quc gia ca Chính ph, va qua, B GDĐT đã kết ni thành công Cơ s d liu ngành Giáo dc vi Cơ s d liu Quc gia v dân cư (do B Công an qun lý). Qua đó đã kết ni, đồng b, xác thc mã căn cước công dân và chia s d liu ca hơn 1,5 triu giáo viên (đạt 95%) và gn 21 triu h sơ hc sinh (đạt 92%).

ng dng CNTT phc v k thi tt nghip THPT và công tác tuyn sinh đại hc đã được trin khai đồng b, trit để. T đăng ký d thi, đăng ký nguyn vng xét tuyn đến np phí xét tuyn và xác nhn nhp hc đều được thc hin theo hình thc trc tuyến đối vi tt c thí sinh. Năm 2022, B GDĐT hoàn thành trin khai, cung cp và tích hp dch v công mc độ 4 v "Đăng ký d thi tt nghip THPT" và Đăng ký xét tuyn trình độ đại hc, trình độ cao đẳng ngành Giáo dc Mm non trên Cng dch v công Quc gia; tích hp nn tng thanh toán trc tuyến cung cp trên Cng dch v công Quc gia. 
Cc trưởng Cc CNTT Nguyn Sơn Hi báo cáo ti Hi tho

H thng dch v công đã tiếp nhn h sơ ca hơn 1 triu thí sinh đăng ký d thi tt nghip THPT 2022, trong đó s hc sinh đăng ký trc tuyến đạt hơn 93%; gn 3 triu nguyn vng xét tuyn được thí sinh đăng ký trc tuyến; 97% thí sinh thc hin các hình thc thanh toán trc tuyến (không dùng tin mt) trên Cng dch v công Quc gia.

ng dng CNTT trong dy hc được tăng cường trin khai trong toàn ngành. B GDĐT đã ban hành hướng dn v xây dng hc liu s và khoá hc trc tuyến. Kho hc liu s toàn ngành được xây dng và đóng góp vào H tri thc Vit s hóa hơn 7.000 bài ging đin t e-learning có cht lượng và hơn 2.000 bài ging trên truyn hình.

Hin nay, B GDĐT có kế hoch cung cp min phí phn mm qun tr cơ s giáo dc (ph thông, mm non). Phn mm đáp ng yêu cu qun tr cơ bn nhà trường, đáp ng chun d liu ca B và kết ni 100% d liu vi cơ s d liu ca ngành Giáo dc.

B GDĐT còn đang nâng cp m rng cơ s d liu v giáo dc mm non, ph thông cung cp min phí cho các s, phòng vi B GDDT phc v qun lý điu hành giáo dc trên môi trường s; cung cp trc tích hp và chia s d liu trong ngành Giáo dc, đảm bo kết ni đầy đủ và thông sut d liu qun lý ngành. B cũng xem xét xây dng phn mm dy hc trc tuyến dùng chung để cung cp min phí ti các trường ph thông.

B s sm đưa vào trin khai chính thc cơ s d liu v giáo dc đại hc phc v qun lý điu hành. Ngoài ra, B GDĐT đang làm th tc để ban hành b Tiêu chí đánh giá mc độ ng dng CNTT và chuyn đổi s ca cơ s giáo dc.

Ngành Giáo dc phn đấu hoàn thin cơ s d liu trong năm 2023

Ti hi tho, các nhà qun lý giáo dc, chuyên gia giáo dc, chuyên gia công ngh đã tp trung tho lun v hin trng, tình hình trin khai nhim v CNTT và t chc thc hin Đề án 131 B GDĐT và các địa phương. Các đại biu tp trung tho lun v các thun li, khó khăn và trao đổi kinh nghim trin khai chuyn đổi s trong giáo dc ti các địa phương và các cơ s giáo dc.
Ghi nhn nhiu ý kiến trao đổi ti hi tho

Các đại biu ghi nhn, đánh giá cao các kết qu ni bt trong trin khai nhim v CNTT và chuyn đổi s thi gian qua, cũng như thng nht cao kế hoch trin khai thi gian ti như: Trin khai cơ s d liu kết ni liên thông d liu, dy hc trc tuyến, qun lý điu hành đin t, mô hình giáo dc thông minh,...

Phát biu kết thúc hi tho, Th trưởng Hoàng Minh Sơn khng định, trong vài năm gn đây, đặc bit là năm qua, đã có chuyn biến mnh m trong tăng cường ng dng CNTT và chuyn đổi s trong dy hc. T nhn thc rõ hơn v thc hin dy hc trên môi trường s đến s dng các phn mm qun tr nhà trường. B GDĐT đã xây dng và tng bước hoàn thin cơ s d liu toàn ngành, tích hp nhng phn mm công c khác nhau. Ngành Giáo dc cũng đã tng bước cung cp dch v công, thc hin Chính ph đin t. Trong bước tiến ln đó, B ghi nhn n lc ca tt c các s, nhà trường và các cc, v ca B.

Trước nhng khó khăn, vướng mc, Th trưởng đặc bit nhn mnh đến yếu t con người và vn đề nhn thc, năng lc. Có hiu đúng v chuyn đổi s và mc độ cp thiết mi tích cc t hc, tham gia tp hun và trin khai thc tế. Chuyn đổi s là đưa nhng thc th lên môi trường s, không còn gii hn v không gian, thi gian, s người s dng, s ln s dng. Điu quan trng là phi ly li ích ca người hc, người thy, người dân làm hàng đầu và đem đến nhng tri nghim để h thy được li ích ca chuyn đổi s. Thông tin và hc liu s không nhng tin li, có th s dng mi nơi, mi lúc mà còn đưa li hiu qu to ln cho người dùng. Công tác qun lý, dy hc cũng được tiến hành nhanh chóng, kp thi, gim trung gian.
Th trưởng Hoàng Minh Sơn phát biu kết thúc hi tho

V phương hướng, Th trưởng Hoàng Minh Sơn nhn mnh, cơ s d liu là quan trng nht vi chuyn đổi s, theo đó, ngành Giáo dc phn đấu hoàn thin toàn b cơ s d liu trong năm 2023. Th trưởng đề ngh các S GDĐT ch đạo các trường hoàn tt định danh đin t cho hc sinh.

V hc liu, B GDĐT s xây dng nn tng, kho hc liu s quc gia cho tt c các cp. Năm 2023 s xây dng mt phn h thng bài ging, bài hc, tài liu tham kho, trước hết phc v hc sinh t hc, thy cô giáo tham kho; sau đó tng bước m rng và hoàn thin.

Đối vi phát trin năng lc, năm 2023, B s xây dng chun năng lc s cho hc sinh, sinh viên, giáo viên, trên cơ s đó xây dng giáo trình, tài liu, trên cơ s đó, các cơ s đào to, địa phương t chc bi dưỡng, tp hun cũng như lng ghép vào chương trình ging dy.

Để có đầy đủ căn c trin khai, Th trưởng Hoàng Minh Sơn đề ngh các v, cc bc hc quan tâm rà soát, b sung, điu chnh h thng văn bn, các thông tư liên quan chuyn đổi s trong năm 2023.

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập933
  • Máy chủ tìm kiếm708
  • Khách viếng thăm225
  • Hôm nay43,103
  • Tháng hiện tại4,766,966
  • Tổng lượt truy cập79,102,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi