Kết quả công tác khuyến học năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Năm 2020, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020), tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đây là những sự kiện rất quan trọng đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và tổ chức Hội nói riêng nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng, thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác khuyến học, khuyến tài nhưng Hội Khuyến học các cấp đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nghị quyết Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh, đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các mặt công tác đạt những kết quả nổi bật:

1. Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội
Toàn tỉnh có 10 Hội Khuyến học cấp huyện, 129 Hội Khuyến học cấp xã, 2004 Chi hội khuyến học (trong đó 1245 chi hội thôn bản, tổ dân phố, 448 chi hội trường học, cơ quan ...). 538 Ban Khuyến học, 100% các đơn vị trường học thành lập Chi hội Khuyến học. Toàn tỉnh có 163.637 hội viên chiếm tỷ lệ 26,74% so với dân số trong toàn tỉnh (tăng 6.043 hội viên so với năm 2019). Các Hội Khuyến học cấp huyện có tỷ lệ hội viên đạt cao như Thành phố Điện Biên Phủ (42,61%), Huyện Mường Ảng (34,21%), Điện Biên và Tuần Giáo (hơn 28%), Thị xã Mường Lay (26,89%). Toàn tỉnh có 6424  hội viên xuất sắc, 23332 hội viên tiên tiến, 831 cán bộ hội xuất sắc và  1445 cán bộ hội tiên tiến.

2. Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh về triển khai thực  hiện chỉ đạo của Hội khuyến học Việt Nam tổng kết 5 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ cơ sở. Kết quả thực hiện toàn tỉnh sau 5 năm:
Gia đình học tập: Năm 2016 số gia đình được công nhận là 53.960/117.785 gia đình đăng ký, đạt 45,58%, năm 2020 số gia đình được công nhận 81.801/136.004 gia đình đăng ký, đạt 60%.
Dòng họ học tập: Năm 2016 có số dòng họ được công nhận danh hiệu 284/840 số dòng họ toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 33,81% và đến năm 2020 số dòng học được công nhận 555/990 số dòng họ toàn tỉnh, đạt tỉ lệ 56%, vượt  chỉ tiêu theo Quyết định 579/QĐ-UBND là 16%.
Cộng đồng học tập: Năm 2016 công nhận  đạt danh hiệu CĐHT 924/1647 tổ dân phố bản, đạt tỉ lệ 56,10%; Năm 2020 số tổ dân phố bản đạt danh hiệu CĐHT 1.113/1.532 tổng số tổ dân phố bản, đạt tỉ lệ 73%, vượt 23% so với chỉ tiêu quy định. 38 cộng đồng học tập cấp xã, phường đạt loại tốt, 71 cộng đồng đạt loại khá và 13 cộng đồng loại trung bình.
Đơn vị học tập trực thuộc xã quản lý: năm 2016 số đơn vị học tập được công nhận 483/596 số đơn vị đăng ký, đạt 81,04%; năm 2020 có số đơn vị được công nhận 551/630 đơn vị đăng ký, đạt tỉ lệ 87%, vượt chỉ tiêu quy định 37%.  
           
3. Công tác tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương, các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Hội Khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện triển khai văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện kết luận số 49-KL/TW; Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập. Tham mưu với UBND tỉnh cho chủ trương về kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh vào năm 2021. Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập theo hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các huyện Điện Biên, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ
Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với  Đài PT-TH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ tuyên truyền về công tác khuyến học, các mô hình học tập, gương sáng khuyến học, xây dựng các phóng sự chuyên đề về xây dựng dòng họ học tập, đơn vị học tập.Tích cực tuyên truyền về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng của  tỉnh, trang thông tin của Sở Giáo dục - Đào tạo, đã có 40 tin bài được đăng tải, Phát hành cuốn Thông tin khuyến học số 16.
4. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập.
Hội Khuyến học tỉnh thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh như: Sở Giáo dục & Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu giáo chức, Ban đại diện Người cao tuổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, cụm thi đua các Hội đặc thù tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong và ngoài trường học.

5. Hoạt động quỹ khuyến học, khuyến tài
Hội Khuyến học  tỉnh đã chủ động kết nối, tuyên truyền vận động các lực lượng trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng quỹ khuyến học, trong năm 2020 đã tiếp nhận sự ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học được 1.714 triệu VNĐ. Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập khá, giỏi 330 triệu VNĐ. Hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Kỷ hợi với tổng số tiền 179 triệu VNĐ. Hỗ trợ cho học sinh là con đồng bào dân tộc thiểu số mà bố mẹ làm nông nghiệp đỗ đại học đạt 20 điểm trở lên và thưởng cho học sinh thi đỗ đại học từ 24 điểm trở lên gần 200 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, trao học bổng nguồn Quỹ Châu Á  cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại 5 trường THPT năm 2020( HKII năm học 2019-2020: 90 em, HKI năm học 2020-2022:100 em) tổng cộng là 418 triệu VNĐ.  Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng hỗ trợ học bổng 50 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Thanh Oánh hỗ trợ 10 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ 1030 triệu cho 1030 suất học bổng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện Chương trình " Nâng bước em tới trường" trong năm học 2020-2021, đỡ đầu 73 học sinh( trong đó 66 hs Việt Nam và 7 học sinh  của 2 tỉnh Luông Pha Bang, Phong Sa Ly của nước CHDCND Lào), mức hỗ trợ mỗi em là 500.000đ/tháng. Tổ chức Minors tại Việt Nam hỗ trợ 18 máy đo nhiệt độ cho 18 trường THPT trong thời gian dịch COVID-19, hỗ trợ 2000 áo len cho học sinh tiểu học và THCS vùng khó khăn và một số thiết bị cung cấp nước của huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông, THPT Búng Lao.

6. Công tác thi đua khen thưởng
Hội Khuyến học tỉnh đã thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh gần 500 triệu VNĐ.
Khen thưởng thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg: UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu xuất sắc cho Hội nghị tổng kết tại tỉnh và 5 bằng khen cho đại diện các mô hình tại Hội nghị tổng kết toàn quốc. Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 54 Gia đình học tập, 13 dòng họ học tập, 11 đơn vị học tập, 15 cộng đồng học tập tiêu biểu. UBND cấp huyện và Hội Khuyến học huyện đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn.
Khen thưởng kết quả thực hiện năm 2020: Tặng giấy khen của BCH Hội khuyến học tỉnh cho  52 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Đề nghị TW Hội khuyến học Việt Nam tặng c cho 01 tập thể, bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân, tặng Kỷ niệm chương cho 30 cá nhân.

7. Một số nội dung chính trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền về Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt nam, 20 năm thành lập Hội và Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo Hội khuyến học các cấp kiện toàn tổ chức Hội. Phối hợp cùng UBND thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo triển khai thí điểm, tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm mô hình Công dân học tập theo Hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động khuyến học cơ sở năm 2021, hỗ trợ tư vấn hoạt động khuyến học tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các cấp.  Tích cực vận động các lực lượng tham gia công tác khuyến học. Tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên.          
           

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Quân

Nguồn tin: Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay13,559
  • Tháng hiện tại106,401
  • Tổng lượt truy cập44,186,115
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây